1 Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Instytut Matematyki Fizyki i Chemii
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat

Prorektor ds. Kształcenia

Akademii Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Akademii Morskiej

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

 w grupie pracowników dydaktycznych

w Zakładzie Fizyki

( 1 etat, czas określony)

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ) i w Statucie AM.

 

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

–         absolwent studiów I i II stopnia kierunku Fizyka,

–         biegła znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim),

–         dobra znajomość języka angielskiego,

–         gotowość do pracy w zespole.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym:

–         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

–         posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

–         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–         korzysta w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–         podanie o zatrudnienie i kwestionariusz osobowy,

–         życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

–         dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

–         zaświadczenie lekarskie o brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy składać do 10.07.2022 r.  drogą pocztową na adres Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii,  ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin lub mailowo imfich@am.szczecin.pl. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 4809314.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu  13.07.2022 r.

 

O wynikach konkursu kandydat zostanie poinformowany dnia 13.07.2022 r. drogą mailową lub telefoniczną.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego „RODO”, informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin, tel.: (91) 48 09 400, e-mail: am@am.szczecin.pl

2.       Mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: iod@am.szczecin.pl

3.       Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.       Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, np. w formie oświadczenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5.       Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich.

6.       Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

7.       Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

8.       Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9.       Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

                                                                                               Prorektor ds. Kształcenia

                                                                                              dr inż. Grzegorz Stępień

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imfich@am.szczecin.pl