2 stanowiska asystenta dydaktycznego

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w wymiarze 1 etatu

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

asystent w grupie pracowników dydaktycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)    wymagane wykształcenie: wyższe;

2)    tytuł zawodowy: magister inżynier kierunku logistyka lub pokrewnego;

3)    doświadczenie dydaktyczne w obszarze problematyki logistycznej;

4)    zalecany staż lub praktyka w zakładach pracy funkcjonujących w sektorze logistyczno-transportowym lub ośrodkach naukowo-badawczych;

5)    znajomość języka angielskiego;

6)    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)      wniosek o zatrudnienie;

2)      C. V.;

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich,;

5)      osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie;

6)      program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku;

7)      udokumentowana znajomość języka angielskiego;

8)      oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy;

9)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu pok.104

71-065 Szczecin

 ul. Piastów 41

tel.91 449-47-71

Termin składania dokumentów: 27 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:03 września 2021 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rektor

…………………………………

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuje się, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.       pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.      telefonicznie: 091 449 4924,

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.      Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wtmit@zut.edu.pl