adiunkt

Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. Z 2021 r. Poz.478 ze zm.) (formularz do pobrania),

2. Wniosek o zatrudnienie,

3. Życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)

4. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopnia doktora nauk socjologicznych (lub doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii), uzyskanego w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem ogłoszenia konkursu. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym,

5. Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),

6. Zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem, złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),

7. Informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym w dyscyplinie nauki socjologiczne, w tym z wykorzystaniem metodologii badań ilościowych (wykaz publikacji i ich elektroniczne kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),

8. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawowanie opieki nad magistrantami, organizowanie konferencji),

9. informacje o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wymagania:

– Gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu metodologii badań ilościowych. znajomość programów statystycznych (np. SPSS, Statistica, R) będzie dodatkowym atutem.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Socjologii

Ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 17 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.zurek@usz.edu.pl