adiunkt

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie informatyki w zarządzaniu)

w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Liczba etatów: 1

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.       wniosek o zatrudnienie;

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających posiadane stopnia doktora nauk o zarządzaniu (lub doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania), uzyskanego w ciągu ostatnich 7 lat przed terminem ogłoszenia konkursu. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym,

5.       informacje o dorobku naukowym w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (wykaz publikacji i ich elektroniczne kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),

6.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

7.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),

8.       informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawowanie opieki nad magistrantami, organizowanie konferencji),

9.       informacje o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Wymagania:

 

1.       Gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu nauk o zarządzaniu oraz ekonomii,

2.       Znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie w stopniu komunikatywnym, poparte certyfikatem (np. IELTS – ocena minimum 6.0, PTE minimum 55%)

3.       Znajomość programów statystycznych (Statistica, R, SPSS, MatLab),

4.       Znajomość języków programowania: Python, C++, Java,

5.       Posiadanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych,

6.       Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej,

7.       Posiadanie wiedzy z zakresu neuronauki poznawczej, a także publikacji z tym związanych.  

8.       Doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej, projektach naukowych lub badawczo-rozwojowych a także z konferencji naukowych.

9.       Dodatkowym atutem będzie także posiadanie wiedzy z zakresu neuroanaliz poznawczych, posiadanie doświadczenia w pracy ze środowiskiem do przeprowadzania badań (np. Imotions) oraz sprzętem pomiarowym (np. Elektroencefalografem, Eyetracker itp.)

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Zarządzania

Sekretariat Główny Instytutu

Agnieszka Drabik

ul. Cukrowa 8, pok. 206

71-004 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 04.02.2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.usz.edu.pl.