Adiunkt

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta w wymiarze 1 etatu

w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)    stopień doktora w dyscyplinie naukowej pokrewnej dla problematyki badawczej obejmującej zagadnienia transportu;

2)    dorobek naukowy z dyscypliny inżynieria lądowa i transport;

3)    udokumentowana aktywność naukowa w latach 2019÷2021, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji opublikowanych lub przyjętych do druku wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 2019 r., w tym przynajmniej jednej za 70 pkt.;

4)    doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu transportu lub logistyki;

5)    znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych;

6)    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    wniosek o zatrudnienie;

2)    C. V.;

3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;

5)    wykaz dorobku naukowego i zawodowego z dyscypliny: inżynieria lądowa i transport;

6)    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie;

7)    program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku;

8)    udokumentowaną znajomość języka angielskiego;

9)    oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Dziekanat (pok. 104)

al. Piastów 41,

71-065 Szczecin,

Tel. 91 449 47-71.

 

Termin składania dokumentów: do 27 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03 września 2021 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni dla którego stanowisko komisji konkursowej nie jest wiążące.

Zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.       pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.       telefonicznie: 091 449 4924,

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.       Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.