Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu
Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie
pracowników badawczo – dydaktycznych, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);
2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego;
3. życiorys;
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);
5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu doktora nauk medycznych.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, także uwierzytelnione tłumaczenie
dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym;
6. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza medycyny;
7. informacje o doświadczeniu dydaktycznym, w tym w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
8. informacje o doświadczeniu organizacyjnym oraz naukowym: wykaz publikacji;
9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);
10. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (formularz
do pobrania);
11. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
z przeprowadzanym naborem (formularz do pobrania).
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania dostępne na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Zgłoszenie na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową.

Adres:
Uniwersytet Szczeciński,
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
al. Piastów 40b/blok 6, pokój nr 13
71-065 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 15.12.2022 r.

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają
rozpatrzeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.usz.edu.pl.