adiunkt (dydaktyczny)

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta dydaktycznego w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.    oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.    wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego;

3.    życiorys;

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);

5.    dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu doktora nauk o kulturze fizycznej. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym;

6.    potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania fizycznego – specjalność nauczycielska;

7.    informacje o doświadczeniu dydaktycznym w szkolnictwie, doświadczeniu organizacyjnym i naukowym (wykaz publikacji nie jest obligatoryjny);

8.    dokument (albo jego potwierdzoną kopię) potwierdzający minimum 5-letnie zatrudnienie w szkole lub uczelni wyższej;

9.    dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wspierające realizowanie kształcenia studentów;

10. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczyciela dyplomowanego;

11. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);

12. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (formularz do pobrania);

13. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem (formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania dostępne na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Zgłoszenie na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową.

Adres:

Uniwersytet Szczeciński,

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

al. Piastów 40b/blok 6, pokój nr 13

71-065 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 10.07.2022

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.szwak@usz.edu.pl