Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Medycyny i Stomatologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY I STOMATOLOGII
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

dnia 02 sierpnia 2022 roku

ogłasza

konkurs

na stanowisko  ADIUNKTA – PRACOWNIKA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO
 w wymiarze: pełnego etatu

w jednostce:  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

zatrudnienie na czas nieokreślony

wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) tj.:

art. 113:

1)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

2)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,

3)      spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.

 

oraz spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne:

 

1)    posiadają co najmniej stopień doktora,

2)    posiadają dorobek naukowy:

a)    dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe:

    – zostanie oceniony na co najmniej 10,0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest    przynajmniej 7,0 pkt IF uzyskanych jako pierwszy lub ostatni autor lub

              – obejmuje dwie prace opublikowane jako pierwszy lub ostatni autor, które łącznie ocenione    zostały na co najmniej 200 pkt MEiN.

3)    uzyskały opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie,
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
W przypadku zatrudnienia na stanowisko adiunkta wymagana jest pozytywna opinia kierownika jednostki.

4)    posiadają 3-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.
W przypadku ubiegania się o stanowisko adiunkta osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego, kryterium dotyczące 3-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego nie stosuje się.

5)    posiadają znajomość języka angielskiego (oświadczenie),

6)    w okresie 4 lat poprzedzających datę zatrudnienia lub awansu były/są kierownikiem projektu badawczego lub innowacyjnego finansowanego ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet lub co najmniej dwukrotnie złożyły poprawny formalnie wniosek o grant naukowy finansowany ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet,

7)    nawiązały współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym (zalecane).

8)    o stanowisko adiunkta może ubiegać się również osoba, która nie spełnia wymogu określonego w pkt 6, o ile spełnia podwyższone kryterium dorobku naukowego.

Podwyższony dorobek naukowy:

 – za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 20,0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 14,0 pkt IF uzyskanych jako pierwszy lub ostatni autor lub

– całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 30,0 pkt IF lub 1000 pkt MEiN.

wymagane dokumenty:

1)      zgłoszenie kandydatury do konkursu – wniosek,

2)      CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,

3)      opinia dziekana wydziału i kierownika jednostki na którym kandydat ubiega się o zatrudnienie
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      druk oświadczeń,

6)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora habilitowanego),

7)      prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych,

8)      kopie świadectw pracy,

9)      oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,

10)  potwierdzenie kopii umowy z instytucją finansującą projekt potwierdzającą kierownictwo projektu lub załączenie dokumentu potwierdzającego złożenie co najmniej dwukrotnie poprawnego wniosku o grant naukowy finansowany ze środków ustalonych na ten cel
w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet (potwierdzenie pkt 6
z wymagań kwalifikacyjnych),

11)  zaświadczenie o dorobku naukowym z Biblioteki Głównej PUM,

12)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13)  informacja o nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w druku oświadczeń,
o którym mowa w pkt. 5 wymagane dokumenty, kandydat oświadcza, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz nie złożenie wymaganych dokumentów,
w tym oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do dnia 02 września  2022 roku do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakończenie konkursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Pracownicy PUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty” w punktach 4, 6, 7 i 8 jeżeli są one
w aktach osobowych. Dostępność tych danych potwierdza Dział Kadr PUM na wniosek pracownika.