adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Instytucja: Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Miasto: Szczecin

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne – kosmologia i grawitacja

Data ogłoszenia: 30 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2021 r.

Link do strony: http://bip.usz.edu.pl/oferty-pracy/28

 

Słowa kluczowe: teoria grawitacji Einsteina, kosmologia fundamentalna, alternatywne teorie grawitacji, termodynamika czarnych dziur, fenomenologia kwantowej grawitacji, kwantowe splątanie.

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania),

2.       wniosek o zatrudnienie,

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania),

4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym,

5.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),

6.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),

7.       informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym w dyscyplinie nauki fizyczne (wykaz publikacji i ich kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),

8.       informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawowanie opieki nad magistrantami, organizowanie konferencji),

9.       kandydat powinien wykazać możliwość współpracy z zespołem badawczym „Szczecińska Grupa Kosmologiczna”
w Instytucie Fizyki US,

10.    znajomość języka polskiego nie jest wymagana, ale mile widziana (spodziewamy się, że po zatrudnieniu kandydat opanuje podstawy języka polskiego),

11.    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane
w przypadku kandydata obcokrajowca),

12.   inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

ul. Mickiewicza 16 (pok. 220, 221)

70-383 Szczecin

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula.kosinska@usz.edu.pl