Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
Uniwersytet Szczeciński
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego  
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz.742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. 
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.  
 
Wymagania wobec kandydata: 
1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, 
2. posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w pracy związanej z badaniem morskich okrzemek, udokumentowanej autorskimi lub współautorskimi publikacjami w czasopismach z listy JCR (minimum 15 prac), 
3. posiadanie doświadczenia w pracy w terenie, w szczególności pobieraniu materiału do badań diatomologicznych, 
4. udział w projektach naukowych o tematyce diatomologicznej potwierdzony publikacjami, 
5. posiadanie przez kandydata wiedzy z zakresu hodowli mikroorganizmów morskich, w szczególności okrzemek, obrazowania przy użyciu LM i mikroskopii elektronowej (TEM, SEM), 
6. minimum 1 rok doświadczenia w hodowli okrzemek, w szczególności pochodzących z Morza Bałtyckiego, 
7. posiadanie umiejętności z zakresu filogenezy molekularnej i cyklu życiowego okrzemek, 
8. kandydat powinien umieć współpracować z istniejącymi zespołami badawczymi,  
9. umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim i angielskim w mowie i w piśmie. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 
1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz.742 ze zm.) (formularz do pobrania) 
2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 
3. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania), 
4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym, 
5. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania), 
6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania). 
7. informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (wykaz publikacji i ich elektroniczne kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach), 
 
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. 
Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/ 
 
Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na poniżej wskazany adres oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików pdf, e-mail: sn.spr@usz.edu.pl 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku 
ul. Mickiewicza 16 (pok.220) 
70-383 Szczecin 
 
Termin składania dokumentów upływa w dniu: 22 czerwca 2023 r. 
 Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 
 

Załączniki