adiunt z habilitacją

Instytut Literatury i Nowych Mediów
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kryteria konkursu:

·      posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: literatura hiszpańska lub hispanoamerykańska

·      udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą (minimum 7 lat);

·      udokumentowany znaczący dorobek naukowy, w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej jedna monografia naukowa, wydana przez wydawnictwo z wykazu MEiN, lub co najmniej dwa artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych z wykazu MEiN;

·      udokumentowana aktywność we współpracy międzynarodowej;

·      udokumentowana aktywność konferencyjna oraz doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych;

·      gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii hiszpańskiej oraz praktycznej nauki języka hiszpańskiego;

·      sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne;

·      znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B2.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na literaturoznawstwo@usz.edu.pl