asystent (w zakresie prawa karnego)

Wydział Prawa i Administracji Uniwerystetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Instytucja: Instytut Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Miasto: Szczecin

Stanowisko: asystent

Dziedzina naukowa: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki prawne

Data ogłoszenia: 26 maja 2021 r.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2021 r.

Link do strony: https://wpia.usz.edu.pl/

Słowa kluczowe: prawo karne

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta (w zakresie prawa karnego) w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.       wniosek o zatrudnienie;

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy;

4.       dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa
z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;

5.       dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający średnią ocen uzyskaną w toku studiów prawniczych;

6.       informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;

7.       znajomość języka polskiego jest wymagana w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);

8.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

9.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A (pok.116)

70-240 Szczecin

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wpia.usz.edu.pl.