Asystent

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Szczecin, 04.11.2021r.

 

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Akademii Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Akademii Morskiej

 

dnia 06.12.2021 r. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Informatyki, 1 etat, czas określony.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie AMS.

Kwalifikacje, jakie powinien spełniać kandydat:

–        absolwent studiów drugiego stopnia z zakresu sieci komputerowych oraz administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,

–        bardzo dobra znajomość języka polskiego,

–        dobra znajomość języka angielskiego,

–        umiejętności dydaktyczne,

–        gotowość do podjęcia pracy naukowej,

–        dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności oraz doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania, konfigurowania oraz zarządzania sieciami komputerowymi i sieciowymi systemami operacyjnymi,

–        mile widziane będzie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu z podanego zakresu.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–        podanie o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy,

–        życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

            Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 174, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 894.

            Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania wymaganych dokumentów. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie AMS procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.stojek@am.szczecin.pl