Asystent

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.  
 
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:  
oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);  
wniosek o zatrudnienie;  
życiorys i kwestionariusz osobowy;  
potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra z zakresu zarządzania, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym; 
informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;  
oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);  
zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania). 

Wymagania: 
tytuł zawodowy magistra z zakresu zarządzania 
dorobek naukowy z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, zarządzania kreatywnością, zarządzania innowacjami, 
doświadczenie w szkolnictwie wyższym  
doświadczenie w zakresie współpracy z biznesem, 
udokumentowana wiedza i doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania innowacjami, nauki o przedsiębiorstwie 
aktywność w zakresie uczestnictwa i organizacji konferencji naukowych, 
działalność organizacyjna, w tym w organizacjach studenckich 
bardzo dobra znajomość języka angielskiego poświadczona właściwym certyfikatem – prowadzenie zajęć w języku obcym 
 
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być  
przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.  
 
Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.  
 
Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:  
 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Zarządzania 
Sekretariat Główny Instytutu 
Agnieszka Drabik 
ul. Cukrowa 8 
71-004 Szczecin 
 
Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 stycznia 2022 r.  
 
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.  
Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.drabik@usz.edu.pl