asystent

Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. Z 2021 r. Poz.478 ze zm.) (formularz do pobrania),

2. Wniosek o zatrudnienie,

3. Życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)

4. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających posiadanie tytułu magistra socjologii lub kulturoznawstwa, otrzymany w ciągu ostatnich 10 lat przed ogłoszeniem konkursu

5. Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),

6. Zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem, złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),

7. Informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym (wykaz publikacji i ich elektroniczne kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),

8. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizowanie konferencji),

9. Informacje o znajomości języków obcych

Wymagania:

– biegła znajomość języka polskiego;

– znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;

– Udokumentowana bardzo dobra znajomość innego, niż język angielski, obcego języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne (preferowany poziom – C1)

– Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie socjologii procesów globalnych i relacji międzynarodowych, socjologii kultury

– Udokumentowana realizacja projektów badawczych we współpracy międzynarodowej w ramach staży, przyznanych stypendiów lub grantów

– Dodatkowym atutem będzie poświadczenie rozpoczęcia prac nad rozprawą doktorską (studia III stopnia)

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Socjologii

Ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 17 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.zurek@usz.edu.pl