ASYSTENT

kadry@pum.edu.pl
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

DZIEKAN

WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

 

 

Dnia 17 grudnia 2021 roku

ogłasza

konkurs

 

na stanowisko  ASYSTENTA – PRACOWNIKA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO
 w wymiarze: 1 etat

w jednostce: Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

zatrudnienie na czas nieokreślony

 

wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) tj.:

 

art. 113:

 

1)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

2)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,

3)      spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.

 

oraz spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne:

 

1)         posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

2)         posiadają dorobek naukowy

a)    całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 200 punktów aktualnie obowiązującej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („MNiSW”) lub 5.0 pkt Impact Factor (IF),

albo

b)    dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 120 punktów aktualnie obowiązującej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („MNiSW”) lub 3.0 pkt Impact Factor (IF)

3)         posiadają znajomość języka angielskiego (oświadczenie)

4)         uzyskały opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie,
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
W przypadku zatrudnienia na stanowisko asystenta wymagana jest pozytywna opinia kierownika jednostki.

wymagane dokumenty:

1)      zgłoszenie kandydatury do konkursu – wniosek,

2)      CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      druk oświadczeń,

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora),

6)      prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych,

7)      kopie świadectw pracy,

8)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

9)      oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku

10)  opinia dziekana i kierownika jednostki

11)  zaświadczenie o dorobku naukowym z Biblioteki Głównej PUM.

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w druku oświadczeń,
o którym mowa w pkt. 4 wymagane dokumenty, kandydat oświadcza, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz nie złożenie wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do dnia 17 stycznia 2022 roku do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakończenie konkursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

 

Pracownicy PUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty” w punktach 3, 5, 6 i 7 jeżeli są one
w aktach osobowych. Dostępność tych danych potwierdza Dział Kadr PUM na wniosek pracownika.

 

Druki do pobrania:

https://www.pum.edu.pl/administracja/dzial-kadr/konkursy-oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy

 

Załączniki