asystent

Instytut Filozofii i Kognitywistyki
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kryteria:

1. uzyskany stopień doktora w dyscyplinie filozofia,

2. udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniach z zakresu filozofii feministycznej,

3. doświadczenie dydaktyczne w prowadzenie zajęć na uczelni wyższej,

4. biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.  wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,

2.  życiorys,

3.  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);

4.  potwierdzoną kopię dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym,

5.  informację o dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji,

6.  dokument potwierdzający biegłą znajomość języka anielskiego (certyfikat językowy lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim),

7.  oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) w języku polskim (formularz do pobrania),

8.  oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (formularz do pobrania),

9.  klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO – formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania dostępne na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Zgłoszenie na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać mailem i jednocześnie drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii i Kognitywistyki, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin;

e-mail: ifik@usz.edu.pl

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 30 czerwca 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na judyta.babis@usz.edu.pl