asystent

Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 18.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.09.2022 r.

LINK DO STRONY: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: geoinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

–         tytuł zawodowy magistra w jednej z dyscyplin: nauki o ziemi i środowisku, inżynieria lądowa
i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja

–         chęć rozwoju w obszarze nauki i dydaktyki akademickiej oraz gotowość do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych

–          wykształcenie w zakresie następujących zagadnień i profesji zawodowych będzie atutem: systemy informacji przestrzennej, robotyka, modelowanie i przetwarzanie geodanych, infrastruktura informacji przestrzennej, geoinformatyka, geodezja, informatyka, matematyka lub fizyka stosowana

–         dobra znajomość języka angielskiego

–         dobra znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

Dodatkowo premiowane:

–         Doświadczenie międzynarodowe (staże, praca, studia, stopnie naukowe)

–         Znajomość jednego z języków/środowisk programowania : Python, Matlab, C#

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie,     pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR ADVERTISER

 

 

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

 

CITY: Szczecin

 

POSITION: Assistant
 

 

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

 

 

POSTED: 18.07.2022 r.

 

DEADLINE FOR APPLICATION: to 09.09.2022 r.

 

WEBSITE: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

 

KEY WORDS: geoinformatyka

 

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

 

– a master’s degree in one of the disciplines: Earth and environmental sciences; civil engineering and transportation; environmental engineering, mining and energy; technical information technology and telecommunications

– willingness to develop in the field of science and academic lecturing as well as readiness to participate in national and international research projects

– education in the following topics and professions will be an asset: spatial information systems, robotics, modeling and geodata processing, spatial information infrastructure, geoinformatics, geodesy, IT, applied mathematics or applied physics

– good command of the English language

– good command of the Polish language (lectures conducted in Polish)

 

 

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-310

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dn@am.szczecin.pl