asystent ( badawczo-dydaktyczny)

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Charakterystyka stanowiska:

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udział w projektach dydaktycznych i naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

Od kandydata wymagany jest tytuł zawodowy magistra w zakresie informatyki, matematyki lub pokrewnych, a ponadto doświadczenie w pracy naukowej poparte dorobkiem w postaci opublikowanych artykułów naukowych i udziałem w projektach badawczych. Szczególnie istotne jest posiadanie publikacji w uznanych czasopismach naukowych. Wymagana jest umiejętność programowania w stopniu pozwalającym na realizację eksperymentów badawczych, głównie w językach Matlab, Python, C/C++. Dodatkowym atutem będzie znajomość tematyki grafiki komputerowej, interfejsów użytkownika oraz gier komputerowych, w tym modelowania 3D.

Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czytanie oraz pisanie prac naukowych.

Mile widziane będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru grafiki komputerowej oraz gier komputerowych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) wniosek o zatrudnienie,

2) C.V.,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku informatyka, matematyka lub pokrewne,

5) udokumentowaną znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

6) program zamierzeń kandydata na stanowisku asystenta,

7) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet  

Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki, Dziekanat pok. 103, 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Termin składania dokumentów: 08.02.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.02.2023

Proponowany okres zatrudnienia: 01.03.2023 – 30.09.2025

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.       pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.       telefonicznie: 091 449 4924,

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.       Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.       Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwisniewska@zut.edu.pl