asystent dydaktyczny

Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii
Akademia Morska w Szczecinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii

Akademii Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Akademii Morskiej

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Matematyki, 1 etat, czas określony.

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie AMS.

 

Kwalifikacje, jakie powinien spełniać kandydat:

–        absolwent studiów I i II stopnia kierunku Matematyka

–        posiadać potwierdzone kompetencje pedagogiczne

–        wykazywać gotowość pracy w zespole

–        posiadać umiejętności dydaktyczne i wykazywać chęci do pracy naukowej

–        posiadać bardzo dobrą umiejętność komunikacji w języku polskim

–        posiadać dobrą znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–        podanie o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy

–        życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

–        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

 

            Dokumenty należy składać do dnia 30.06.2021r. w Sekretariacie Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii Akademii Morskiej w Szczecinie, pok.136, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 314.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie AMS procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kolejny etap rekrutacji wymagać będzie osobistego spotkania w siedzibie Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie z kandydatami, spełniającymi powyższe kwalifikacje.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.07.2021r. O wynikach konkursu kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imfich@am.szczecin.pl