asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

dnia 02 sierpnia 2022 roku

ogłasza

konkurs

na stanowisko  ASYSTENTA – PRACOWNIKA BADAWCZO – DYDAKTYCZNEGO
 w wymiarze: pełnego etatu

w jednostce: Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego

zatrudnienie na czas nieokreślony

wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) tj.:

 

art. 113:

1)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

2)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,

3)      spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.

 

oraz spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne:

 

1)         posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

2)         posiadają dorobek naukowy

a)        dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 5,0 pkt Impact Factor (IF) lub 140 pkt MEiN lub

b)      całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 7,0 pkt IF lub 200 pkt MEiN

 

3)         posiadają znajomość języka angielskiego (oświadczenie)

4)         uzyskały opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie,
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
W przypadku zatrudnienia na stanowisko asystenta wymagana jest pozytywna opinia kierownika jednostki.

wymagane dokumenty:

1)      zgłoszenie kandydatury do konkursu – wniosek,

2)      CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      druk oświadczeń,

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora),

6)      prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych,

7)      kopie świadectw pracy,

8)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

9)      oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku

10)  opinia dziekana i kierownika jednostki

11)  zaświadczenie o dorobku naukowym z Biblioteki Głównej PUM.

 

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w druku oświadczeń,
o którym mowa w pkt. 4 wymagane dokumenty, kandydat oświadcza, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz nie złożenie wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do dnia 02 września 2022 roku do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakończenie konkursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Pracownicy PUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty” w punktach 3, 5, 6 i 7 jeżeli są one
w aktach osobowych. Dostępność tych danych potwierdza Dział Kadr PUM na wniosek pracownika.