Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Link do strony: http://bip.usz.edu.pl/oferty-pracy/28

Słowa kluczowe: geologia

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty oraz spełniać poniższe kryteria:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania),

2.       wniosek o zatrudnienie,

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania),

4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku geologia lub równorzędnego; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym / stopniem naukowym,  

5.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),

6.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),

7.       posiadać znajomość oprogramowania stosowanego w geologii, np. Strater, Surfer, Grapher,

8.       posiadać znajomość metod geostatystycznych,

9.       posiadać doświadczenie wynikające z uczestnictwa w międzynarodowych lub krajowych projektach badawczych,

10.    udokumentowane informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji

11.    informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych),

12.    inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 

13.    biegła znajomość języka polskiego,

14.    znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński, Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

ul. Mickiewicza 16 (pok. 220, 221), 70-383 Szczecin

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula.kosinska@usz.edu.pl