dydaktyczne / wykładowca

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (w zakresie lekkiej atletyki) w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania),

2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,

3. życiorys,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania),

5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra wychowania fizycznego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym,

6. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający kwalifikacje instruktora lekkiej atletyki,

7. informacje o doświadczeniu i osiągnięciach sportowych w zakresie lekkiej atletyki,

8. informacje o doświadczeniu dydaktycznym w szkolnictwie, doświadczeniu organizacyjnym i naukowym (wykaz publikacji nie jest obligatoryjny),

9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca),

10. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (formularz do pobrania),

11. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem (formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania dostępne na stronie: DRUKI

Zgłoszenie na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową.

Adres:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

al. Piastów 40b/blok 6, pokój nr 13, 71-065 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 27.09.2021.

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.szwak@usz.edu.pl