instruktor

Wydział Instrumentalny
Akademia Sztuki w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

REKTOR
Akademii Sztuki w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
INSTRUKTORA/KĘ
w dyscyplinie: sztuki muzyczne w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadanie co najmniej stopień naukowy magistra/y i wykształcenie kierunkowe w zakresie sztuk muzycznych,
• posiadanie dorobku artystycznego w zakresie kameralistyki
• posługują się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym asystowanie w zajęciach dydaktycznych.
Wymagane dokumenty:
• zgłoszenie udziału w konkursie,
• życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomów ukończenia studiów,
• opis znaczących osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją za okres 5 lat,
• oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,
• oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
• wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu).
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20.02.2023 r.
Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 23.02.2023 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu: 27.02.2023 r.
Miejsce składania dokumentów: mailowo na adres: marta.oblegor@akademiasztuki.eu
Zwycięzca konkursu niezwłocznie składa oryginały dokumentów po ogłoszeniu wyników konkursu na adres: Akademia Sztuki w Szczecinie, al. Niepodległości 40, 70-404 Szczecin, Biuro Dziekana, pok. 9
Uwaga: Akademia Sztuki nie zapewnia mieszkania kandydatom spoza Szczecina
Na podaniu należy dopisać: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i po jego zakończeniu, prowadzonego przez Akademię Sztuki
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669, z 2019r. poz. 730)”.
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu realizacji funkcji informacyjnej. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres realizacji świadczenia funkcji informacyjnej.
Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Załączniki