Konkurs na stanowisko adiunkta

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki – dyscyplina Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie kosmiczne.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i statucie PM.

Od kandydata wymaga się posiadania:

·         stopnia naukowego co najmniej doktora inżyniera w zakresie mechatroniki, elektrotechniki lub związanej z tematyką przewidywanych zajęć dydaktycznych na kierunku Mechatronika lub Automatyka i Robotyka,

·         dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, prowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz pisanie publikacji naukowych – mile widziana znajomość języka niemieckiego,

·         umiejętność stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników (Ansys Maxwell, AutoCad, Matlab, SolidWorks, oprogramowanie producentów aparatury niskiego napięcia, EPLAN P8),

·         doświadczenie w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych,

·         zainteresowanie problemami techniki morskiej, motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,

·         posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego E i D w zakresie napięć do i powyżej 1 kV,

·         dorobek naukowy w postaci autorstwa recenzowanych i opublikowanych artykułów naukowych,

·         prowadzenie zajęć w języku polskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.       podanie, CV, kwestionariusz osobowy,

2.       oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),

3.       informacje o przebiegu pracy zawodowej,

4.       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku,

5.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechniką Morską w Szczecinie.

 

Dokumenty należy składać do dnia 06.04.2023 r. do godz. 15.00 w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 23 lub w Sekretariacie Katedry Elektrotechniki i Energoelektroniki, pok. 106 ul. Willowa 2 (budynek nr 1), 71-650 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 955, 91 48 09 385 lub adresem mailowym de@pm.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 07.04.2023 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, Przewodniczący Komisji Konkursowej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatami.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie PM procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie BIP Politechniki Morskiej w Szczecinie: https://bip.am.szczecin.pl/artykul/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na de@pm.szczecin.pl