Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

INSTYTUCJA: AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, WYDZIAŁ MECHATRONIKI I  ELEKTROTECHNIKI, KATEDRA AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ

MIASTO: SZCZECIN

STANOWISKO: ASYSTENT

DYSCYPLINA NAUKOWA: AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

DATA OGŁOSZENIA: 30.06.2021 R.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.08.2021 R.

LINK DO STRONY: http://bip.am.szczecin.pl/dokumenty/menu/34

SŁOWA KLUCZOWE: AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, MECHATRONIKA

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki Okrętowej – dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i statucie AMS.

Od kandydatów wymaga się:

·         stopnia naukowego co najmniej magistra i zawodowego inżyniera w zakresie mechatroniki, automatyki lub elektroniki lub inżynierii mechanicznej,

·         udokumentowanej pracy w szkolnictwie wyższym,

·         umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników,

·         praktycznej znajomości oprogramowania naukowego Matlab/Simulink pracującego z układami hardware-in-loop,

·         podstawowych umiejętności programowania najpopularniejszych typów mikrokontrolerów,

·         zainteresowania problemami techniki morskiej, motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,

·         dobrego stanu zdrowia potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,

·         znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć laboratoryjnych w języku angielskim,

·         prowadzenie zajęć w języku polskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      podanie, CV, kwestionariusz osobowy,

2.      oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),

3.      informacje o przebiegu pracy zawodowej,

4.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku,

5.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez Akademię Morską w Szczecinie.

Dokumenty należy składać do dnia 05.08.2021 r. do godz. 15.00 w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 23 lub w Sekretariacie Katedry Automatyki Okrętowej, pok. 106 ul. Willowa 2 (budynek nr 1), 71-650 Szczecin.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 955, 91 48 09 385 lub adresem mailowym de@am.szczecin.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na de@am.szczecin.pl