starszy wykładowca ze stopniem doktora (w zakresie postępowania karnego i prawa karnego skarbowego)

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Instytucja: Instytut Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Miasto: Szczecin

Stanowisko: starszy wykładowca ze stopniem doktora

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki prawne

Data ogłoszenia: 27 sierpnia 2021 r.

Termin składania ofert: 28 września 2021 r.

Link do strony: https://wpia.usz.edu.pl/

Słowa kluczowe: postępowanie karne i prawo karne skarbowe

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska starszego wykładowcy ze stopniem doktora (w zakresie postepowania karnego i prawa karnego skarbowego) w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.       wniosek o zatrudnienie;

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy;

4.       dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;

5.       dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa
z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;

6.       informacje o dorobku naukowym lub zawodowym (wykaz publikacji nie jest obligatoryjny), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;

7.       znajomość języka polskiego jest wymagana, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);

8.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

9.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A (pok.116)

70-240 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 września 2021 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wpia.usz.edu.pl.