wykładowca – pracownik dydaktyczny

kadry@pum.edu.pl
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DZIEKAN

WYDZIAŁU MEDYCYNY I STOMATOLOGII
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

 

 

dnia 24 sierpnia 2021 roku

ogłasza

konkurs

 

na stanowisko  WYKŁADOWCY – PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO
 w wymiarze: 1 etat

w jednostce: Zakład Stomatologii Zintegrowanej

zatrudnienie na czas nieokreślony

 

wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) tj.:

 

Art.113:

1)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

2)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,

3)      spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.

 

oraz posiadają następujące wymagania kwalifikacyjne:

 

1)      posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2)      posiadają znajomość języka angielskiego (oświadczenie),

3)      uzyskały opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie,
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej.

W przypadku zatrudnienia na stanowisku wykładowcy wymagana jest pozytywna opinia kierownika jednostki.

 

wymagane dokumenty:

1)      zgłoszenie kandydatury do konkursu – wniosek,

2)      CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      druk oświadczeń,

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora),

6)      prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych,

7)      kopie świadectw pracy,

8)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

9)      oświadczenie o znajomości języka angielskiego,

10)  opinia dziekana i kierownika jednostki.

 

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w druku oświadczeń,
o którym mowa w pkt. 4 wymagane dokumenty, kandydat oświadcza, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz nie złożenie wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do dnia 23 września 2021 roku do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakończenie konkursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

 

Pracownicy PUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty” w punktach 3, 5, 6 i 7 jeżeli są one
w aktach osobowych. Dostępność tych danych potwierdza Dział Kadr PUM na wniosek pracownika.

 

 

Druki do pobrania:

https://www.pum.edu.pl/administracja/dzial-kadr/konkursy-oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym.

Tożsamość administratora danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa pracy, związanych z prowadzeniem bieżącej rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

W zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
Podjęcie działań przed zawarciem umowy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

W zakresie danych dodatkowych:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
Prowadzenie przyszłych postępowań rekrutacyjnych
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
Weryfikacja kwalifikacji, umiejętności oraz ustalenie warunków współpracy
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
Kontakt, w szczególności w celu zapytania o zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
Dochodzenie ewentualnych roszczeń
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

1)      podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

2)      podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw
i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, rekrutacyjne, prawne, kadrowe, księgowe, ochrony, kurierskie oraz pocztowe)
Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i wybrania kandydata. Ponadto, w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania jej odwołania lub stwierdzenia, że przestały być aktualne. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony do czasu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Po odwołaniu zgody albo upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.
Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać
z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie
o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
W przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ich podanie jest dobrowolne.
O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji
w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pum.edu.pl