Profesor uczelni

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska profesora uczelni (w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) (formularz do pobrania);

2.       wniosek o zatrudnienie;

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy;

4.       dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;

5.       informacja o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami;

6.       informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;

7.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A (pok.116)

70-240 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu  15 marca 2021 r.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie
nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.