asystent

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

O stanowisko asystenta może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone
w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                                          (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85)  oraz § 73 Statutu PWSZ w Tarnowie.

 

 

I. Warunki konkursu:

Wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko asystenta:

1.     władanie językiem polskim,

2.     stopień magistra sztuki lub równorzędny,

3.     udokumentowane minimum 10-letnie doświadczenie w pracy projektowej (projektowanie architektury wnętrz i produktu – w szczególności mebli),

4.     bardzo dobra znajomość programów do tworzenia wizualizacji produktu i wnętrz, wykonania dokumentacji technicznej projektu preferowane Rhino,

5.     doświadczenie w tworzeniu wizualizacji produktu i wnętrz;

6.     znajomość programu Adobe Photoshop;

7.     obsługa poczty elektronicznej oraz programów do edycji tekstu,

8.     doświadczenie w pracy online,

9.     przy przyjęciu preferowane będą osoby, które zadeklarują PWSZ jako pierwsze miejsce pracy.

 

Uwaga: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie nie zapewnia mieszkania.

 

II. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty[1]:

1.     Podanie o przyjęcie ma stanowisko objęte konkursem skierowane do Rektora.

2.     Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, wymaganych w ogłoszeniu konkursowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

3.     Kwestionariusz osobowy.

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

5.     Wykaz dorobku naukowego kandydata.

6.     Wykaz osiągnięć dydaktycznych.

7.     Oświadczenie, że PWSZ w Tarnowie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8.     Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia.

9.     Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Oświadczenie o niekaralności kandydata.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/304

 

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty w zaklejonej kopercie (z dopiskiem „Numer konkursu: PRNR.WS-1101.2/2021”) należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (pok. A116)                                 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 3 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 8 marca 2021 r.

[1] Każdy dokument wymaga podpisu bądź parafowania przez kandydata.