1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ochrony Zdrowia
Akademia Tarnowska
  • Miejsce: Tarnów
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

REKTOR

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

ogłasza konkurs nr PRNR.WOZ-1101.3/2022

na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze Pielęgniarstwa

na Wydziale Ochrony Zdrowia

            O stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)  oraz § 64 Statutu ANS w Tarnowie.

I. Warunki konkursu:

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymaga się:

1.    Władania językiem polskim w mowie i piśmie.

2.    Dyplom ukończenia studiów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia zajęć na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo z przedmiotów takich, jak: fizjologia, patologia, histologia.

3.    Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.

4.    Przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują ANS w Tarnowie jako pierwsze miejsce pracy.

         Uwaga Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie nie zapewnia mieszkania.

II. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty[1]:

1.    Podanie o przyjęcie ma stanowisko objęte konkursem skierowane do Rektora.

2.    Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, wymaganych w ogłoszeniu konkursowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

5.    Wykaz dorobku naukowego kandydata.

6.    Wykaz osiągnięć dydaktycznych.

7.    Oświadczenie, że ANS w Tarnowie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8.    Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia.

9.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Oświadczenie o niekaralności kandydata.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/304

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty w zaklejonej kopercie (z dopiskiem „Numer konkursu: PRNR.WOZ-1101.3/2022”) należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (pok. A116)
w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 16 grudnia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 19 grudnia 2022 r.

IV. Komisja Konkursowa informuje, że:

– wyniki konkursu zostaną, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, umieszczone wyłącznie na stronie internetowej Akademii Nauk Społecznych w Tarnowie.

Rektor ma prawo odstąpić od zatrudnienia kandydata wybranego przez Komisję Konkursową.

[1] Każdy dokument wymaga podpisu bądź parafowania przez kandydata.