adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

            Tarnów, dnia 24 września 2021 r.

 

 

 

 

REKTOR

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

ogłasza konkurs nr PRNR.WAE-1101.3/2021

na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Ekonomii

na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym

 

            O stanowisko adiunkta może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone
w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)  oraz § 64 Statutu PWSZ w Tarnowie.

I. Warunki konkursu:

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymaga się:

1.     Władania językiem polskim.

2.     Deklaracja, że PWSZ w Tarnowie będzie podstawowym miejscem pracy.

3.     Posiadanie doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej.

4.     Posiadanie doświadczenia i gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim (przedmiot globalizacja oraz problemy rozwoju zrównoważonego).

5.     Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse.

6.     Posiadanie udokumentowanego i aktualnego dorobku naukowego z zakresu makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, globalizacji oraz rozwoju zrównoważonego.

7.     Zadeklarowania pełnienia funkcji opiekuna praktyk w Katedrze Ekonomii (proszę załączyć do dokumentacji taką deklarację).

 

Uwaga: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie nie zapewnia mieszkania.

 

II. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty[1]:

1.     Podanie o przyjęcie ma stanowisko objęte konkursem skierowane do Rektora.

2.     Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, wymaganych w ogłoszeniu konkursowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

3.     Kwestionariusz osobowy.

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

5.     Wykaz dorobku naukowego kandydata.

6.     Wykaz osiągnięć dydaktycznych.

7.     Oświadczenie, że PWSZ w Tarnowie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8.     Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia.

9.     Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Oświadczenie o niekaralności kandydata.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/304

 

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty w zaklejonej kopercie (z dopiskiem „Numer konkursu: PRNR.WAE-1101.3/2021”) należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (pok. A116)
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 21 października 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 22 października 2021 r.

IV. Komisja Konkursowa informuje, że:

– wyniki konkursu zostaną, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, umieszczone wyłącznie na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Rektor ma prawo odstąpić od zatrudnienia kandydata wybranego przez Komisję Konkursową.

[1] Każdy dokument wymaga podpisu bądź parafowania przez kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor_nr@pwsztar.edu.pl