adiunkt – pedagogika

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

REKTOR Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA

Data ogłoszenia: 30.06.2021 r.

Termin składania ofert: 31.07.2021

Forma zatrudnienia: Pełny etat- pierwsze miejsce pracy

Dyscyplina: pedagogika

1.      Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

2.      Publikacje naukowe z obszaru pedagogiki ( w tym pedagogiki resocjalizacyjnej)

3.      Doświadczenie w pracy w zespołach badawczych

4.      Doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, lub penitencjarnych oraz szkolnictwie wyższym w prowadzeniu przedmiotów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

5.      Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

6.      Umiejętności organizacyjne, współpracy w zespole.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)      podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu, 

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV), 

3)      autoreferat (informacja o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych),

4)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

5)      wykaz publikacji naukowych (lata 2016-2021), 

6)      oświadczenie stwierdzające, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu), 

7)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, lub drogą mailową na adres: kanclerz@mwse.edu.pl do dnia 31.07.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kanclerz@mwse.edu.pl