dydaktyczne / wykładowca

Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

I. Warunki konkursu:

 

Wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko wykładowcy:

1.     ukończone studia na kierunku technicznym – informatyka,

2.     co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny,

3.     co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie programowania, uzyskane poza szkolnictwem wyższym oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne,

4.     złożenie oświadczenia, że PWSZ w Tarnowie będzie pierwszym (podstawowym) miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

5.     znajomość języka polskiego (kandydaci, dla których język polski nie jest językiem ojczystym powinni potwierdzić znajomość języka na poziomie C1 dokumentem urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego).

 

 

Uwaga: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie nie zapewnia mieszkania.

 

II. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty[1]:

1.     Podanie o przyjęcie ma stanowisko objęte konkursem skierowane do Rektora.

2.     Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, wymaganych w ogłoszeniu konkursowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

3.     Kwestionariusz osobowy.

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

5.     Wykaz dorobku naukowego kandydata.

6.     Wykaz osiągnięć dydaktycznych.

7.     Oświadczenie, że PWSZ w Tarnowie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8.     Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia.

9.     Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Oświadczenie o niekaralności kandydata.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/304

 

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty w zaklejonej kopercie (z dopiskiem „Numer konkursu: PRNR.WP-1101.4/2021”) należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (pok. A116)                                 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 10 października 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 11 października 2021 r.

 

IV. Komisja Konkursowa informuje, że:

– wyniki konkursu zostaną, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, umieszczone wyłącznie na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

 

Rektor ma prawo odstąpić od zatrudnienia kandydata wybranego przez Komisję Konkursową.

[1] Każdy dokument wymaga podpisu bądź parafowania przez kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor_nr@pwsztar.edu.pl