wykładowca

Politechniczny
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 

REKTOR

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

ogłasza konkurs nr PRNR.WP-1101.1/2022

na stanowisko dydaktyczne

WYKŁADOWCY

 w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze Informatyki

na Wydziale Politechnicznym

 

            O stanowisko wykładowcy może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone
w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 574 z późn. zm.)  oraz § 64 Statutu ANS w Tarnowie.

I. Warunki konkursu:

Od kandydata na stanowisko dydaktyczne wykładowcy wymaga się:

 

1.     Władania językiem polskim w mowie i piśmie (kandydaci, dla których język polski nie jest językiem ojczystym powinni potwierdzić znajomość języka na poziomie C1 dokumentem urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego).

2.     Ukończone studia na kierunku technicznym – informatyka, informatyka stosowana lub automatyka i robotyka.

3.     Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera lub równorzędnego.

4.     Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie administrowania siecią komputerową.

5.     Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie administracji platformą wirtualizacji.

6.     Co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne.

7.     Przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują ANS w Tarnowie jako pierwsze miejsce pracy.

                    Uwaga Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie nie zapewnia mieszkania.

 

II. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty[1]:

1.     Podanie o przyjęcie ma stanowisko objęte konkursem skierowane do Rektora.

2.     Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, wymaganych w ogłoszeniu konkursowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

3.     Kwestionariusz osobowy.

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

5.     Wykaz dorobku naukowego kandydata.

6.     Wykaz osiągnięć dydaktycznych.

7.     Oświadczenie, że ANS w Tarnowie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8.     Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia.

9.     Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Oświadczenie o niekaralności kandydata.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/304

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty w zaklejonej kopercie (z dopiskiem „Numer konkursu: PRNR.WP-1101.1/2022”) należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (pok. A116)
w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 września 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 15 września 2022 r.

 

IV. Komisja Konkursowa informuje, że:

– wyniki konkursu zostaną, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, umieszczone wyłącznie na stronie internetowej Akademii Nauk Społecznych w Tarnowie.

 

Rektor ma prawo odstąpić od zatrudnienia kandydata wybranego przez Komisję Konkursową.

[1] Każdy dokument wymaga podpisu bądź parafowania przez kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor_nr@anstar.edu.pl