wykładowca

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
Uniwersytet Łódzki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki

MIASTO: Łódź

STANOWISKO:  wykładowca w wymiarze pełnego etatu w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Katedra Badań Regionalnych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  

DATA OGŁOSZENIA:  19.03.2021

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT: 18.04.2021

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, prawo, administracja, zarządzanie, geografia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

Posiadają:

– stopień naukowy doktora w zakresie dziedziny nauk społecznych (nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
– doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub potwierdzone stosowną opinią predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego

– dodatkowym atutem będzie posiadanie magistra filologii angielskiej oraz doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na poziomie akademickim

– dodatkowym atutem będzie aktywność naukowa udokumentowana publikacjami oraz udział w konferencjach naukowych

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

– podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
– życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
– wykaz publikacji,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm. /

Dokumenty można składać elektronicznie na adres filiaul@uni.lodz.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.04.2021