adiunkt

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– tytuł doktora z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk chemicznych bądź fizycznych;

– posiadać wiedzę z zakresu chemii analitycznej, identyfikacji mikroorganizmów;

– znajomość technik chromatograficznych, spektrometrii mas i technik sprzężonych (GC/MS, TD-GC/MS, GC-FID), jak też metod przygotowania próbek;

– doświadczenie w zakresie analizy mikrobiologicznej;

– doświadczenie naukowe w pracy w różnych międzynarodowych grupach, które powinno zostać potwierdzone odpowiednią publikacją doświadczenie w realizacji projektów naukowych jako współwykonawca;

– doświadczenie poparte publikacjami z listy JCR oraz aktywność o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych lub staże zagraniczne;

– znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office;

– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca publikowanie prac naukowych oraz staże naukowe w zagranicznych jednostkach badawczych.

 

 

Opis zadań:

Badanie nad mikroorganizmami i identyfikacja emitowanych przez nie lotnych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej z różnymi układami detekcyjnymi: detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID), spektrometrią mas (GC-MS) oraz termicznej desorpcji (TD-GC-MS); opracowywanie metody oznaczania markerów chorób cywilizacyjnych (chorób układu oddechowego i nowotworów) za pomocą GC-MS; oznaczanie na poziomie śladowym markerów pochodzących z kultur bakteryjnych przy zastosowaniu spektrometru ruchliwości jonów (IMS).

 

 

Konkurs w ramach IDUB