asystent

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

o Posiada stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

o Posiada odpowiednio udokumentowane zainteresowania badawcze (publikacje, wystąpienia konferencyjne, prowadzone prace badawcze) ukierunkowane na teorię polityki, zwłaszcza w zakresie: funkcjonowania systemu politycznego, modeli demokracji, teorii systemów wyborczych, teorii racjonalnego wyboru.

o Opublikowała artykuły naukowe w wydawnictwach naukowych znajdujących się w wykazie ministerialnym na poziomie I oraz w czasopismach naukowych, w szczególności indeksowanych w bazie Scopus, WoS oraz które otrzymały finansowanie w ramach ministerialnego programu ,,Wsparcie dla czasopism naukowych”.

o Ma udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych oraz realizację zagranicznych staży badawczych.

o Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim związanych z nauką o polityce, w tym w języku angielskim.

o Ma udokumentowane doświadczenie w zdobywaniu lub prowadzeniu grantów badawczych lub dydaktycznych finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, projekty europejskie).

o Wykazuje się znajomością specjalistycznego języka angielskiego.