asystent

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

— dyplom magistra japonistyki;

— dyplom doktora nauk humanistycznych (preferowane w zakresie literaturoznawstwa)

— dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w recenzowanych czasopismach i/lub wydawnictwach naukowych;

— język polski jako język ojczysty;

— biegła znajomość języka japońskiego i angielskiego;

— doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie języka japońskiego na poziomie akademickim.

Oczekiwania:

dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną wydziału

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

– podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– odpis dyplomu doktorskiego

– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dokumenty należy przesyłać na adres email: Dziekanat_Human@umk.pl w terminie do dnia 5.10.2021 r.

Kontakt: Dziekanat_Human@umk.pl

 

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021.

Planowane zatrudnienie od dnia 2.11.2021.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.