asystent naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Doktor fizyki, biofizyki, chemii fizycznej, lub w dyscyplinie pokrewnej.

 

2. Udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie:

– oddziaływania białek/molekuł organicznych z nanostrukturami metalicznymi

– optyka nanostruktur hybrydowych,

– mikroskopia fluorescencyjna,

– wzmocnienie plazmonowe.

 

Planowane zatrudnienie: 1.07.2021 – 26.08.2022.

 

Oferujemy zatrudnienie w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 14.