1 asystent

Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

1. Tytuł magistra wychowania fizycznego
2. Udokumentowane kwalifikacje zawodowe: trener judo
3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe:
a. co najmniej 15 letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela.
b. doświadczenie trenerskie pracy z młodzieżą- specjalność judo.
4. Praca na UMK jako pierwsze miejsce zatrudnienia.

Oczekiwania:
– zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz jednostki

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. życiorys zawodowy
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora
informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1

7. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)

8.oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu, ul. św. Józefa 17, pokój G1 09 w terminie do dnia 1.07.2022

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.07.2022r.
Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2022
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ucs@umk.pl