1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– Posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach z zakresu nauk społecznych (mile widziane wykształcenie zdobyte w szkolnictwie wojskowym).

– Posiadają odpowiednio udokumentowane zainteresowania badawcze (publikacje, wystąpienia konferencyjne, prowadzone prace badawcze) w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, szczególnie współczesnych konfliktów zbrojnych z uwzględnieniem prowadzenia operacji informacyjnych oraz psychologicznych.

– Opublikowały co najmniej jedną monografię w wydawnictwie naukowym znajdującym się w wykazie MEiN oraz artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych MEiN.

– Mają udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych.

– Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim związanych z tematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, służb mundurowych oraz systemów bezpieczeństwa.

– Wykazują się znajomością specjalistycznego języka angielskiego lub innego języka obcego.

– Mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz wojskowych jednostkach operacyjnych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.