Adiuinkt badawczy

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
• stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka uzyskany w okresie do 5 lat przed ubieganiem się o dane stanowisko; ten okres może być wydłużony o czas przerwy w karierze naukowej związany z sytuacją rodzicielską (kobieta może zamiast tego wybrać przedłużenie o 18 miesięcy na każde dziecko) lub zdrowotną. Akceptowane mogą być również zgłoszenia kandydatów przed uzyskaniem stopnia doktora, jednak zatrudnienie nastąpi dopiero po uzyskaniu stopnia.
• udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji),
• doświadczenie badawcze w co najmniej jednej z następujących specjalności: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb, równania różniczkowe,
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej we współpracy zagranicznej.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do składania wniosków o zatrudnienie w specjalnościach: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb, równania różniczkowe. Badania kandydata powinny uzupełniać i łączyć się z dotychczasową działalnością naukową Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”. Centrum Doskonałości DAMSI rozpoczęło działalność 1 stycznia 2020 roku i utworzone zostało na 6 lat w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Warunki zatrudnienia
• umowa o pracę na stanowiska adiunkta badawczego na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy,
• wynagrodzenie 7 000 zł brutto,
• 36 dni urlopu wypoczynkowego,
• brak obowiązków dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.