adiunkt

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. specjalizują się w filozofii współczesnej lub filozofii społecznej,

2. w swoim dorobku naukowym mają artykuły wysokopunktowane (opublikowane lub przyjęte do publikacji – w tym drugim wypadku wymagane jest potwierdzenie przyjęcia do druku),

3. znają biegle język obcy w mowie i piśmie (preferowane języki: angielski, francuski), a jeśli są obcokrajowcami, także język polski w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych,

4. mają doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze Narodowego Centrum Nauki lub o granty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,

5. posiadają doświadczenie we współpracy międzynarodowej w jednej z następujących form: odbyły naukowy staż zagraniczny, uczestniczyły w międzynarodowym grancie badawczym, wygłosiły referaty na konferencjach zagranicznych w języku obcym, publikowały artykuły w zagranicznych czasopismach z listy ministerialnej (Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021r.) lub książkach wydawanych przez zagraniczne podmioty z ministerialnego wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019r.).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.