adiunkt

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych, o zdrowiu lub pokrewnych

– znajomość biologii, fizjologii, anatomii, histologii i patologii człowieka,

– doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne oraz w zakresie popularyzacji nauki,

– umiejętność prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem podstawowych metod biologii, w tym molekularnej, poparte publikacjami naukowymi,

– doświadczenie w pracy laboratoryjnej, poparte publikacjami naukowymi,

– zainteresowanie i wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej,

– kompetencje społeczne i wysoka motywacja do pracy w grupie,

– czynny udział w konferencjach naukowych,

– umiejętność pracy w zespole,

– znajomość języka polskiego i/lub angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tych językach

– umiejętność samodzielnego pisania i redagowania artykułów naukowych w języku angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.