adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

o stopień doktora nauk humanistycznych;

o udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii, w szczególności dotyczący współczesnych praktyk społeczno-kulturowych, animacji kultury, antropologii widowisk lub medioznawstwa;

o bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona zagranicznymi publikacjami naukowymi;

o doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich;

o czynny udział w konferencjach naukowych;

 

Wymagane dokumenty (dodatkowe informacje):

o CV naukowe (maksymalnie 15 000 znaków) zawierające:

o informacje o wykształceniu;

o dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

o doświadczenia dydaktyczne i organizacyjne;

o krótki opis zainteresowań badawczych;

o wykaz publikacji naukowych (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i liczby stron);

o wykaz innych osiągnięć naukowych (np. granty, stypendia, nagrody, projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych);

o kopie dwóch najważniejszych publikacji naukowych z ostatnich pięciu lat (w formie papierowej lub na nośniku cyfrowym).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.