: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Slowa kluczowe: botanika, taksonomia, geobotanika, flora, genetyka, ekofizjologia, ekologia roślin

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych
2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych indeksowanych w Journal Citation Reports
3. plan dalszej działalności badawczej
4. doświadczenie dydaktyczne
5. znajomość problematyki i metod w zakresie botaniki, szczególnie ekologii i ekofizjologii roślin
6. pożądane doświadczenie w zdobywaniu środków na badania
7. pożądany staż zagraniczny lub widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, współpraca z partnerami zagranicznymi dokumentowana wspólnymi publikacjami
8. dobra znajomość języka angielskiego i gotowość do nauczenia się języka polskiego, w przypadku obcokrajowców

Kandydat będzie odpowiedzialny za ekofizjologiczną/molekularną część badań botanicznych i geobotanicznych prowadzonych przez zespół, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu, różnorodności genetycznej populacji gatunków oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych. Od kandydata oczekujemy komunikatywności, umiejętności zorganizowania warsztatu pracy, w dużej mierze w oparciu o współpracę z innymi jednostkami oraz o pozyskane środki zewnętrzne. Oferta kierowana jest do osób nastawionych na dynamiczną karierę naukową.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwnbiw@umk.pl