: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

·  stopień doktora nauk biologicznych

·  dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych indeksowanych w Journal Citation Reports

·  znajomość problematyki w zakresie molekularnych podstaw biologii rozwoju roślin, w szczególności w aspekcie homeostazy wapniowej podczas procesów reprodukcyjnych

·  praktyczna znajomość metod badawczych biologii molekularnej i komórkowej, w szczególności rekombinacji, mutagenezy i klonowania DNA; analizy poziomu ekspresji genów na poziomie transkryptu i białka; analizy in silico sekwencji kwasów nukleinowych i baz danych

·  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z biologii molekularnej i/lub komórkowej

·  pożądany staż podoktorski, widoczna aktywność naukowa, w tym o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach, udział w realizacji projektów badawczych, współpraca naukowa z partnerami krajowymi lub zagranicznymi

·  pożądane doświadczenie w zdobywaniu funduszy na badania

·  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w przypadku obcokrajowców deklaracja nauki języka polskiego)

·  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

OCZEKIWANIA:

Kandyda/kat będzie odpowiedzialny/a za część badań w zakresie molekularnych podstaw biologii rozwoju roślin prowadzonych w zespole naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli białek opiekuńczych retikulum endoplazmatycznego, oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biologii komórkowej i molekularnej. Od kandydata/ki oczekujemy komunikatywności, umiejętności zorganizowania warsztatu pracy, gotowości do współpracy z innymi jednostkami naukowymi, aktywności w zakresie pozyskiwania funduszy na badania oraz zaangażowania w działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną Wydziału. Oferta kierowana jest do osób nastawionych na dynamiczną karierę naukową.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwnbiw@umk.pl