adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Stopień doktora z dziedziny fizyki, inżynierii biomedycznej, optyki, lub dziedzin pokrewnych.
2. Co najmniej cztery lata doświadczenia w badaniach doświadczalnych z zakresu optycznej tomografii koherencyjnej włączając w to aspekty kwantowe.
3. Doświadczenie w stosowaniu Pythona i Labview do kontroli układów pomiarowych i akwizycji danych.
4. Znajomość systemu algebry symbolicznej Mathamatica i systemu modelowania numerycznego Matlab.
5. Publikacje z zakresu kwantowej optycznej tomografii koherencyjnej.
6. Doświadczenie w koordynacji projektów w wymagających zaangażowania doktorantów lub młodych doktorów.
7. Doświadczenie zawodowe zdobyte w co najmniej trzech różnych instytucjach naukowych.
8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Okres zatrudnienia: 1.11.2022 – 31.10.2023

Zatrudnienie w ramach Centrum Doskonałości w obszarze badawczym “Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych” w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Link do dokumentów: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4223

Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres mackowski@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „WFAiIS-4/KN/2022„. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Termin nadsyłania zgłoszeń: 4.09.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Uczelnia zastrzega prawo do niewybrania żadnego kandydata.