adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 10 000 PLN/ miesiąc brutto brutto
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Stopień doktora lub równoważny

2. Publikacje naukowe lub udokumentowane osiągnięcia programistyczne (np. GitLab, GitHub, itp)

3. Doświadczenie badawcze w co najmniej jednej z poniższych tematyk:
• Chemia lub fizyka obliczeniowa
• Mechanika kwantowa
• Metody badania struktur elektronowych
• Korelacja elektronowa
• Programowanie w Python/C++

4. Doświadczenie w zakresie obsługi Linuxa, bash, terminala i klastrów obliczeniowych.

5. Dobra znajomość języka angielskiego.

Opis projektu:

• Wyprowadzanie równań, implementacja i testowanie metod opartych na liniowej odpowiedzi metod typu pCCD w pakiecie PyBEST
• Modelowanie struktury elektronowej komponentów BHJ OSC, w tym cząsteczek donorowych i akceptorowych
• Analiza splątania kwantowego między donorem a akceptorem
• Wynagrodzenie: 10 000 PLN brutto brutto
• Okres zatrudnienia: 24 miesiące
• Planowane zatrudnienie: od 01.01.2023 r lub później.

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku postdoca w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Sonata Bis.

Tytuł projektu: ”Development of pCCD-based methods to reliably model electronic structures and properties of building blocks of organic solar cells”.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) 
  oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Formularze do pobrania:https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4247

Dodatkowe informacje: Dokumenty oraz ewentualne zapytania należy wysłać na adres e-mail: ptecmer@fizyka.umk.pl w terminie do 30 października 2022 r. Na podaniu należy umieścić symbol konkursu: WFAiIS-2/KMK/2022. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.